Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 26 september 2012

GlaxoSmithKline (GSK) respecteert de privacy van zijn websitebezoekers en hecht veel belang aan de bescherming van hun persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring worden de verzameling, de overdracht, de verwerking, het gebruik en de openbaarmaking van gegevens en de veiligheidspraktijken van deze website (de ‘Site’) uiteengezet.

Wij attenderen u erop dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op informatie die verzameld is uit offlinebronnen en -communicaties.

Bindende aard

Door het bezoeken en gebruiken van deze website, gaat u akkoord en stemt u in met de verzameling, de overdracht, de verwerking, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijk identificeerbare informatie zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Beschrijving van de informatie die GSK kan verzamelen en hoe deze wordt gebruikt:

Informatie die wij verzamelen van bezoekers van onze website

GSK verzamelt alleen persoonlijk identificeerbare informatie (informatie die persoonlijk herleidbaar is zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) wanneer u om deze informatie gevraagd wordt en/of u deze vrijwillig op deze website hebt ingevoerd. Wij kunnen deze informatie gebruiken om uw vragen te beantwoorden; om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren; om u tips, nuttige informatie, nieuws en updates over producten te geven; om u te informeren over nieuwe GSK producten en diensten (indien u hiertoe toestemming heeft gegeven); om uw mening over onze producten en diensten te vragen; en voor onze eigen administratieve en kwaliteit gerelateerde doeleinden.

Deze website is niet bedoeld of ontworpen om kinderen onder de 13 jaar aan te trekken. Wij verzamelen niet doelbewust persoonlijk identificeerbare gegevens via deze website van bezoekers in die leeftijdsgroep zonder de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

GSK verzamelt ook automatisch (indien beschikbaar) informatie over uw browsertype en besturingssysteem, websites die u voorafgaand en na uw bezoek aan deze website hebt bezocht, standaard serverloginformatie en IP-adressen (zie hieronder). Deze informatie wordt geaggregeerd om het totale aantal bezoekers van deze website, het aantal bezoekers van elke pagina van onze site, en de domeinnamen van de internetproviders van onze bezoekers bij te houden. Wij gebruiken deze informatie, die in aggregeerde vorm blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van deze website, zodat wij de website en de diensten die wij aanbieden kunnen verbeteren. Wij kunnen de geaggregeerde informatie ook delen met andere bedrijven binnen de GSK-groep en derden.

Het gebruik van IP-adressen

An Internet Protocol (IP) address is a set of numbers that is Een IP-adres (Internet Protocol) is een reeks cijfers die automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u zich aanmeldt bij uw internetserviceprovider of via het LAN-netwerk (Local Area Network) of WAN-netwerk (Wide Area Network) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat daaraan tijdens uw onlinesessie wordt toegekend.

GSK, of derden die in opdracht van GSK handelen, kunnen IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van deze website te analyseren. We kunnen IP-adressen ook gebruiken om gebruikers van onze site te identificeren wanneer we menen dat dit noodzakelijk is om naleving van de gebruiksvoorwaarden van de website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze website of andere gebruikers te beschermen.

Cookies

GSK maakt gebruik van cookies op deze website om het gebruik ervan te kunnen analyseren en der ervaringen van bezoekers van onze website te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden, bestaande uit een reeks letters en cijfers, die door een webpaginaserver op uw computer worden. Voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan door GSK, raadpleeg ons cookiebeleid.

Hoe wij persoonlijk identificeerbare informatie beschermen

GSK verbindt zich ertoe alle redelijke middelen aan te wenden om ervoor te zorgen dat uw persoonlijk identificeerbare informatie voldoende wordt beschermd, en naar gelang de specifieke aard van de informatie. GSK maakt gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen toegang, gebruik of openbaarmaking door onbevoegden. We bewaren de door u aan GSK verstrekte gegevens bijvoorbeeld op computersystemen waartoe de toegang wordt beperkt, en die zich bevinden in bewaakte faciliteiten. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig.

Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens naar deze website niet garanderen en vindt elke overdracht op eigen risico plaats. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of verandering van gegevens niet voor zal komen na ontvangst van uw gegevens, doen wij er in redelijkheid alles aan om dit te voorkomen.

Persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden

GSK zal voor geen persoonlijk identificeerbare informatie verkopen of verhuren aan derden.

 

Soms wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde derden om aan GSK ondersteunende diensten te verlenen met betrekking tot de websites. GSK kan deze partijen van tijd tot tijd toegang geven tot uw persoonlijk identificeerbare informatie om hen in staat te stellen deze diensten aan GSK te leveren. U kunt er echter van uitgaan dat alle bedrijven die dergelijke ondersteuningsdiensten leveren door GSK verplicht worden om te voldoen aan dezelfde gegevensbeschermingsnormen als GSK en dat zij onder geen beding de informatie voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken. In het bijzonder staat GSK zijn serviceproviders niet toe om uw persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten.

Onder de navolgende omstandigheden kan GSK echter wel besluiten om uw persoonlijk identificeerbare informatie vrij te geven aan derden:

- wanneer we reden hebben om aan te nemen dat het bekend maken van deze informatie noodzakelijk is om de identiteit vast te stellen van, contact op te nemen met of juridische stappen te ondernemen tegen een persoon die u mogelijk schade berokkent of anderszins schade berokkent aan of inbreuk maakt op rechten, eigendom of activiteiten van GSK, andere gebruikers van deze website en iedere andere persoon die geschaad zou kunnen worden door dergelijke activiteiten;

- wanneer we van mening zijn dat de wet dat vereist, of in reactie op een verzoek van wetshandhavingsautoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of van civiel- of bestuursrechtelijke autoriteiten in het kader van een aanhangige civiele procedure of een administratief onderzoek.

-  in het kader van een wezenlijke bedrijfstransactie, zoals de verkoop van een productlijn of -divisie, een fusie, consolidatie, verkoop van activa, of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.

De op deze website verzamelde persoonlijk identificeerbare informatie kan worden overgedragen naar, opgeslagen en verwerkt in het land waar u woonachtig bent of in een ander land waarin GSK of zijn filialen, onderaannemers of tussenpersonen gevestigd zijn, met inbegrip van de Verenigde Staten en landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER "). We willen u er bovendien op wijzen dat uw informatie verwerkt kan worden in landen met een lagere gegevensbeschermingsnorm dan het land waar u woonachtig bent. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met iedere overdracht, verwerking of opslag van informatie buiten het land waar u woonachtig bent en buiten de EER. GSK garandeert dat, indien informatie wordt overgedragen buiten het land waar u woonachtig bent, deze informatie behandeld wordt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Toegang

U hebt het recht om uw persoonlijk identificeerbare informatie op elk willekeurig moment bij te werken of te corrigeren. U dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen, zoals staat omschreven aan het eind van deze privacyverklaring. Conform uw nationale wetgeving hebt u recht op toegang tot uw persoonlijke informatie. Dit recht kan worden uitgeoefend in overeenstemming met dergelijke wetten. Elk verzoek tot toegang is onderhevig aan een bedrag van £ 10 voor de kosten die wij moeten maken om aan u de details van uw informatie vrij te geven.

Links naar andere websites

Deze website biedt soms links naar andere websites van GSK en derden als een service aan onze gebruikers. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites. Indien u ervoor kiest om een dergelijke gekoppelde site te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat GSK niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en niet controleert, bevestigt en direct of indirect aansprakelijk is voor, (i) hoe deze websites omgaan met uw persoonlijk identificeerbare informatie, (ii) de inhoud van dergelijke websites, met inbegrip van (zonder beperkingen) advertenties, producten, goederen of ander materiaal of diensten die op dergelijke websites verkrijgbaar zijn, en (iii) het gebruik van deze websites door anderen.

Gelieve de privacyverklaring en juridische informatie op elke website die u bezoekt te controleren alvorens enigerlei persoonlijk identificeerbare informatie in te voeren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij werken deze privacyverklaring regelmatig bij. Indien de wijzigingen die wij doorvoeren belangrijk zijn, maken we dit op deze website bekend. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven over hoe wij de door ons verzamelde persoonlijk identificeerbare informatie helpen te beschermen. Door uw aanhoudend gebruik van de website stemt u in met de privacyverklaring en alle updates.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26 september 2012.

Neem contact met ons op

Indien u vragen, opmerkingen en verzoeken heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring, kunt u deze richten aan:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.
Site Apollo
Avenue Pascal, 2- 4- 6
1300 Wavre